Iveta Čabalová

Iveta Čabalová

Iveta Čabalová

Vedúca katedry | TU Zvolen, Katedra chémie a chemických technológií

Doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. pôsobí na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene ako vedúca Katedry chémie a chemických technológií od roku 2013. V oblasti výskumu sa zameriava na výskum štruktúry a vlastností dreva pri jeho termickej a chemickej modifikácii s cieľom zlepšenia jeho vlastností na použitie v interiéri i v exteriéri. Jej výskumná aktivita je taktiež zameraná na chemické spracovanie dreva, predovšetkým na výrobu papiera, výskum procesu jeho starnutia i recyklácie. Je odborníčkou na fyzikálno-chemické metódy v oblasti analýzy dreva. Je autorkou kapitoly v zahraničnej vedeckej monografie s vysokým ohlasom, viacerých vedeckých monografií, vysokoškolskej učebnice, skrípt, prác v databázach CC, WOS, SCOPUS a ďalších publikácií. Je recenzentkou rukopisov vo významných časopisoch, ako napr. Bioresources, Journal of Biotechnology, Wood Research, Key Engineering Materials, Acta Facultatis Technicae, a.i.,  recenzentkou odborných knižných publikácií, skrípt a vedeckých monografií, ako aj projektov APVV. Je členkou Společnosti průmyslu papíru a celulózy (SPPC). Vedecké poznatky získané spoluprácou s praxou (Biocel Paskov-ČR, Fibertec Štětí-ČR, Mondi Štětí-ČR, Mondi SCP Ružomberok-SR) implementuje do vyučovacieho procesu. Vedie Študentskú vedeckú a odpornú činnosť (ŠVOČ) na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene už 12 rokov. Je organizátorkou ŠVOČ konferencií a spoluorganizátorkou sympózií, kolokvií a športových súťaží. Vo voľnom čase sa venuje lyžovaniu, plávaniu a je vlastníčkou zbrojného preukazu na držanie zbrane a streliva na poľovné účely.