Veronika Majová

Veronika Majová

Veronika Majová

Doktorand | ODCP FCHPT STU Bratislava

Ing. Veronika Majová sa aktívne venuje výskumnej práci už od roku 2013, kedy začala participovať na projekte APVV Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. Od roku 2015 sa venuje problematike využitia hlboko eutektických rozpúšťadiel pri spracovaní lignocelulózovej biomasy. Od nástupu na doktorandské štúdium v roku 2016, získala dva granty z Programu na podporu mladých vedeckých výskumníkov a grant na podporu Excelentných tímov mladých výskumníkov. Výsledky práce prezentovala formou prednášky alebo postru na viacerých medzinárodných zahraničných a domácich podujatiach. Je autorkou alebo spoluautorkou 7 publikácií v karentovaných zahraničných časopisoch a viac ako 20 konferenčných príspevkov. Aktívnou účasťou na podujatiach ako Noc výskumníkov, Veľtrh vysokých škôl alebo Chemshow sa venuje propagácii Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.