Aleš Ház

Aleš Ház

Aleš Ház

Vedecký pracovník | ODCP FCHPT STU v Bratislave

Ing. Aleš Ház, PhD., sa venuje oblasti štúdiu degradačných procesov lignocelulózových materiálov, konverzie lignínu na cenné chemické zlúčeniny, izoláciám extraktívnych látok a ich využitiu. V oblasti obnoviteľných zdrojov a prírodných polymérov, pracuje od roku 2008. Prvotné zameranie vedecko-výskumnej práce sa týkalo termickej degradácie rastlinných surovín s využitím analytických techník ako TGA, GC/MS, py-GC/MS. Počas doktorandského štúdia sa táto oblasť bližšie špecifikovala na termickú degradáciu lignínov. Počas tohto obdobia získal štipendium Ernsta Macha na základe ktorého pôsobil v Rakúsku na Univerzite J. K. v Linzi kde pod vedením prof. Schwarzingera sa venoval aplikácii analytickej pyrolýzy. V súčasnosti sa venuje identifikácii, aplikácii a získavaniu prírodných látok s pridanou hodnotou

Najdôležitejšie výstupy vedeckovýskumnej aktivity: 2 úžitkové vzory, viac ako 120 prác z toho pôvodných vedeckých prác v časopisoch registrovaných v CC (22), CA (14), viac ako 50 SCI citácií. Bol úspešným spoluriešiteľom projektov FP7(1), VEGA (2), KEGA (1) a APVV (7).

Ing. Aleš Ház, PhD.